מרכיבי הניתוח של פרויקט עדש”ה – שש העדשות

מרכיבי הניתוח של פרויקט עדש”ה – שש העדשות

מרכיבי הניתוח של פרויקט עדש”ה – שש העדשות

  1. רעיונות מתמטיים ומטה-מתמטיים

כל דיון בשיעור מצולם כולל ניתוח של הרעיונות המתמטיים והמטה-מתמטיים סביב נושא השיעור. עדשה זו מאפשרת עיסוק ברעיונות מסדרי גודל שונים – מרעיונות קונספטואליים (למשל: פונקציה כתלות בין משתנים או הקשר הקרטזי) ועד רעיונות ממוקדים יותר (למשל: תחום ההגדרה של פונקציית השורש; תכונות המקבילית). ניתן לחשוב על רעיונות שבאו לידי ביטוי בשיעור וכאלה שרלוונטיים לשיעור אך לא הוזכרו בו. בנוסף, העדשה מזמנת עיסוק ברעיונות מטה-מתמטיים, כלומר רעיונות אשר אינם קשורים לתוכן מתמטי ספציפי אלא עוסקים ב”מבט-על” על תחום הדעת של מתמטיקה, למשל: מהו תנאי הכרחי ומספיק; משמעותה של דוגמה נגדית להפרכת טענה. במסגרת דיון על שיעור מצולם אפשר לפרוש את הרעיונות המתמטיים והמטה-מתמטיים הקשורים לנושא השיעור, להבחין בין אלה שעלו בו ואלה שהמורה החליט/ה – במודע או שלא במודע – שלא להעלותם, ולשער את הסיבות לכך. בחינה מעמיקה של המתמטיקה בשיעור ודיון במרחב האפשרויות שהנושא מזמן, עשויה להעשיר את הידע המתמטי-פדגוגי של המורים.

  1. מטרות

מטרות המורה נגזרות מהרעיונות המתמטיים בהם בחר/ה להתמקד. מבט בשיעור מוסרט דרך עדשה זו, מתייחס למטרות של המורה הן בתכנון השיעור והן בפעולות המורה הנצפות בשיעור עצמו. במסגרת דיון בעדשה זו, התרגיל הוא לייחס למורה מטרות מתוך הצפייה בסרט, גם אם אלה הן לאו דווקא המטרות המקוריות שהמורה חשב/ה עליהן. מטרת הניתוח היא להמחיש את חשיבותה של הגדרת מטרות בתכנון שיעורים ולשקף שיקולים אפשריים לשינוי המטרות במהלך השיעור, כתוצאה מתהליכים בלתי צפויים (כגון הערה או שאלה של תלמיד). ההנחה בכל דיון היא כי המורה המצולם הגיע מוכן לשיעור ופועל בכל רגע נתון לקדם את תלמידיו. דיון בעדשת המטרות תחת הנחה זו מחייב חיפוש מעמיק ולא טריוויאלי במרחב המטרות האפשריות, ובכך מתאפשר מיקוד בחשיבה על סיבות לפעולות המורה במקום התייחסות שיפוטית לפעולות אלה.

  1. מטלות ומשימות

המטלות, המשימות והשאלות שהמורה מציג/ה לתלמידים הן הכלי המרכזי אשר באמצעותו ניתן לממש את המטרות שנבחרו לשיעור. ניתוח שיעור מוסרט דרך עדשה זו סוקר היבטים שונים של המשימה: מורכבותה, רמת החשיבה הנדרשת והקשיים הצפויים, הנושאים המתמטיים בהם היא נוגעת, ה’מרחק’ בין הידע שיש לתלמידים לבין יישומו במטלה, מספר הפתרונות ואסטרטגיות הפתרון שהיא מאפשרת, הזמן הניתן לפתרון, ועוד. בהשוואה לניתוח משימה כתובה, שלא בהקשר ה’חי’ של שיעור, צפייה במשימה ‘בפעולה’ במהלך שיעור מאפשרת להבחין באופן בו המורה הציג/ה את המשימה, בהתמודדות התלמידים עם המשימה ובתגובות המורה להתמודדות זו.

  1. אינטראקציות עם התלמידים

מורים נבדלים זה מזה באופן בו הם מתייחסים לתלמידיהם, וכתוצאה נוצרות סביבות למידה ונורמות כיתה שהן ייחודיות לכל מורה ולכל כיתה. מרכיב ניתוח זה עוסק באפיון האינטראקציות שהמורה מוביל/ה ומאפשר/ת בשיעור. בחינת השיעור דרך עדשה זו כולל ניתוח של אינטראקציות בין המורה לתלמיד בודד, בין המורה לקבוצת תלמידים, ובין התלמידים לבין עצמם; אינטראקציות בהן ניתן להצביע על סוגיות של סמכות וסמכותיות, מתן עצמאות ליוזמות תלמיד (או הגבלתה), טיפול בהטרוגניות ועוד. במרכיב זה כלולה גם התייחסות המורה לתשובות מתמטיות שונות של תלמידים, טיפול המורה באי-הבנות ושגיאות, מתן משובים לעבודת התלמידים והיבטים לא מילוליים של התנהגות המורה (כגון נינוחות, קצב התנהלות, מחוות).

  1. דילמות וקבלת החלטות:

בעקבות האינטראקציות עם התלמידים המורה נדרש/ת לקבל עשרות החלטות מסוגים שונים במהלך שיעור בודד (למשל: העמדת שאלה של תלמיד לדיון כיתתי או דחייתה; היצמדות למערך המקורי או לחילופין שינויו לאור התפתחויות לא צפויות בכיתה). מצבים של דילמה, כלומר סיטואציה המחייבת החלטה בין פעולות שאין לאחת מהן עדיפות ברורה, שכיחים ברוב השיעורים. התבוננות בשיעור דרך עדשה זו מאפשרת להציף ולחדד את הדילמות איתן מתמודד/ת מורה במהלך השיעור, לדון בהחלטות שקיבל/ה המורה ולנתח את היתרונות והחסרונות של החלטות אלה לעומת אלטרנטיבות שניתן להעלות. מטרת הניתוח איננה להביא להעדפה של דרך אחת על פני האחרת, אלא להעמיק את ההבנה לגבי מורכבותן של דילמות וקיומן של חלופות ולעודד קבלת החלטות מושכלת.

  1. מסרים ואמונות

לכל מורה ישנן אמונות לגבי מתמטיקה כתחום תוכן ולגבי למידה והוראה של מתמטיקה, אשר מהוות חלק מן הזהות המקצועית שלו/ה ומשפיעות באופן מודע או בלתי מודע על הבחירות הנעשות לפני השיעור ובמהלכו (ובאופן עקיף משפיעות גם על האופן בו עשויים התלמידים לתפוס את המקצוע ואת עצמם ביחס למקצוע). ניתוח שיעור דרך עדשת האמונות מסב את תשומת לב המורים למרכיב זה ועשוי לעודד רפלקציה של מורים על האמונות של עצמם. דיון בעדשה זו כולל שאלות כגון: אילו אמונות ניתן לייחס למורה, מתוך פעולותיו/ה הנצפות בשיעור, לגבי אופייה של המתמטיקה כדיסציפלינה? כיצד תופס/ת המורה את תפקידו/ה ואת תפקיד התלמידים? מהי בעיניו/ה למידה רצויה? כלי ניתוח זה מאפשר למורים לבחון את אמונותיהם, וכן לחשוף את הקשרים בין אמונות למעשים בכיתה.

שימו לב!

אתר זה מותאם למסכים ברזולוציות 1024px ומעלה.
לחווית גלישה מלאה אנא חזרו לבקר באתר דרך מסך גדול.
תודה, צוות עדשה.

צוות עדש”ה מקדם בברכה את הגולשות והגולשים באתר.
השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות רשת האינטרנט או באמצעות אמצעי תקשורת אחרים, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף-יד למיניהם וכיו”ב, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה. תחילת השימוש באתר ותכניו מותנית בהסכמתכם לאמור בתנאים אלה, אנא קראו אותם בעיון ובקפידה.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

רישום לאתר ומדיניות פרטיות
אתר עדש”ה מיועד לאנשי מקצוע בתחום החינוך והמחקר. עם הרישום המשתמש/ת מצהיר/ה כי הגלישה באתר תתבצע לשימושים מקצועיים בלבד. במסגרת ההרשמה אתם נדרשים למסור מידע אישי. שדות החובה מסומנים בכוכבית, וקבלת ההרשאה מותנית במילוי מדויק ונכון של שדות אלה. השימוש בשירותים הטעונים רישום אינו כרוך בתשלום.
הנהלת אתר עדש”ה רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, שלא לאפשר מתן הרשאות, כמו גם לבטל הרשאה קיימת של משתמש. כניסה לאתר תיחסם במקרים הבאים:

הנהלת עדש”ה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. הנתונים שמסרתם בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של אתר עדש”ה, ולא יועברו לצד שלישי, אלא אם תהיה ההנהלה מחויבת לעשות כן על פי צו משפטי בגין פעולות שבוצעו באתר המפרות הסכם זה.
בעת הרישום לשירות אתם מתבקשים לבחור סיסמא מזהה שתשמש אתכם בכל כניסה לאתר. סיסמא זו היא אישית ואין להעבירה לגורם אחר.

קניין רוחני ושימוש בתכנים
כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים על התכנים המופיעים באתר זה שייכות למכון ויצמן למדע.
המשתמשים רשאים להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר עדש”ה באופן אחר, אלא אם התקבלה הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר מראש ובכתב.
בתנאים אלה, המונחים “תוכן”, ו”תכנים” כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

השימוש באתר הוא למטרות מקצועיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש בתכנים מתוך האתר למטרות מסחריות. אין להפיץ, למכור או להשכיר תוכן מהאתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מצוות עדש”ה. כמו כן, אין להסיר מן החומרים, למחוק או לשבש כל סימן על התכנים. אין להציג תכנים מאתר עדש”ה (ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת) באופנים המשנים את עיצובם באתר או מסירים מהם את שיוכם לעדש”ה.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים של אתר עדש”ה מחוץ לאתר זה.
התכנים המועלים לאתר על ידי משתמש/ת מסוים/ת הם בבעלות המשתמש/ת הנ”ל, אך עובדת פרסומם באתר מהווה אישור מצד המשתמש/ת לאפשר לצוות עדש”ה וליתר המשתמשים לצפות בתכנים אלה.

קישורים (links) לאתרים אחרים:
במקומות מסוימים מוצגים באתר קישורים לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כלשהם. להנהלת עדש”ה אין שליטה על זמינותם של אתרים ומקורות אלה ברשת האינטרנט, והיא אינה מתחייבת כי הקישורים (‘לינקים’) שיימצאו באתר יהיו תקינים תמיד ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
הנהלת עדש”ה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, על פי שיקול דעתה המוחלט.

השתתפות בפורומים
הפורום המקוון של אתר עדש”ה משמש במה פומבית להבעת דעה בנושאים הרלוונטיים, וצוות עדש”ה מעודד השתתפות פעילה וחופשית של כל המשתמשים בבמה זו. יחד עם זאת, כדי לאפשר את קיומו של שיח פורה, תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של כלי זה, הנהלת האתר תבדוק את התכנים המתפרסמים על ידי משתמשים במטרה למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים או נוגדים את האינטרסים של עדש”ה. אנא הימנעו מלפרסם באתר כל תוכן שהוא (לרבות טקסט, קישור או הודעה) מבין הבאים:
כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים עוינים/מזיקים (“וירוסים”).
כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.
כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.
כל תוכן הכולל ביטויים המזוהים עם גזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
הנהלת האתר רשאית למחוק בכל עת שתמצא לנכון תכנים אשר לדעתה מפרים אחד או יותר מן התנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו. כמו כן, תהיה ההנהלה רשאית במקרה זה למנוע מן המפרסם/ת העלאת תכנים נוספים בהמשך.
על המפרסם/ת חלה האחריות לדאוג לאמינותם של הפרטים המתפרסמים בשמו/ה. כמו כן, הנהלת עדש”ה ממליצה לנקוט זהירות לגבי הכללת פרטים אישיים בתגובות ציבוריות.

כללי:
הנהלת האתר ערוכה כמיטב יכולתה לאפשר את השימוש באתר בכל עת. עם זאת, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו, כמו גם לשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.